top of page

KVK Aydınlatma Metni

KVK Aydınlatma Metni

 

Bu bilgilendirme metni, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 10. maddesi ve 10.3.2018 tarihli 30356 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince Firmamızın veri sorumlusu olarak elde ettiği kişisel verilerle ilgili olarak aydınlatma yükümlülüğü kapsamında hazırlanmıştır. Firmamız Verba Mea (Resmi adıyla: Erkan Kalem) olarak hukuka uygun şekilde işlediğimiz kişisel verilerin korunması en önemli önceliklerimiz arasında yer almaktadır. Bu kapsamda 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 5.2 ve 8.2 maddesine uygun olarak firmamız ve/veya yetkili temsilcisi ile akdetmiş olduğunuz ve tarafı bulunduğunuz “Mesafeli Satış Sözleşmesi” kapsamında firmamız ve/veya yetkili temsilcisi tarafından firmamıza aktarılan kişisel verileriniz Verba Mea (Resmi adıyla: Erkan Kalem) tarafından veri sorumlusu sıfatıyla 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bağlı yönetmelikleri kapsamında aşağıdaki şartlara uyumlu olarak işlenir ve korunur.

 

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

 

Kişisel verileriniz, firmamız ve/veya yetkili temsilcisi ile akdetmiş olduğunuz sözleşmeler kapsamında ve firmamız tarafından sunulan hizmetlerle ilgili müşterilerimizin memnuniyetini sağlamak; firmamız tarafından sunulan hizmetlerin kalitesini arttırmak ve yeni hizmetler sunmak gibi amaçlarla Kanunda öngörülen sınırlar dâhilinde işlenebilecektir.

 

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

 

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi adına yalnızca iş ortaklarımız, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ve kanunen yetkili özel kişi veya kuruluşlar ile Kanun’da öngörülen sınırlar dâhilinde ve yine Kanunun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları ile sınırlı olacak şekilde aktarılabilecektir.

 

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

 

Ad soyadı ve iletişim bilgileri ile sınırlı olan kişisel verileriniz firmamız ve/veya yetkili temsilcileri ile akdetmiş olduğunuz ve tarafı bulunduğunuz hizmet sözleşmeleri kapsamında firmamız ve/veya yetkili temsilcileri tarafından toplanmakta ve firmamız ve/veya yetkili temsilcileri tarafından Verba Mea (Resmi adıyla: Erkan Kalem) olarak firmamızdan talep edilen ürün ve hizmetlerin kişiselleştirilmesi ve kalitesinin artırılması amacıyla 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 5.2 ve 8.2 maddesine uygun olarak aktarılmakta olup, firmamızca müşteri memnuniyetinin sağlanması, firmamız tarafından sunulan hizmetlerin kalitesinin arttırılması ve yeni hizmetler sunulması, müşterilerimizin taleplerini kolaylaştırmak veya güvenlik ve risk değerlendirmesi yapılması, yasal yükümlülüklerin ve yetkili diğer idari kuruluşların taleplerinin yerine getirilmesi amaçlarıyla sınırlı şekilde toplanarak, yasal süresince saklanmaktadır.

 

Veri Sahibi Olarak Haklarınız

 

KVK Kanunu’nun 11.maddesine göre veri sahibi olarak haklarınız aşağıdaki gibidir:

 

a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

e) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

f) Kanunda öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

g) Yukarıda e ve f bentleri uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

h) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

i) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

 

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak firmamıza veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle firmamıza iletebilirsiniz. Firmamız başvuruda yer alan taleplerinizi; talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç̧ otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırmakla yükümlüdür. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

 

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da şirketimize daha önce bildirilen ve şirketimiz sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle adınız, soyadınız ve başvurunuz yazılı ise imzanızı, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresiniz, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası ve talep konusunu da içermesi gerekli başvurunuzu aşağıdaki formu kullanarak firmamız “Balibey Mah. Esen Sk. No: 10/7 Şile, İstanbul” adresine posta yoluyla, elden veya noter aracılığıyla veya verbamea@verbamea.live adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

bottom of page