top of page

Üyelik Sözleşmesi

Üyelik Sözleşmesi

1. Taraflar

a) www.verbamea.live internet sitesinin faaliyetlerini yürüten Balibey Mah. Esen Sk. No: 10/7 Şile/İstanbul adresinde mukim Verba Mea (Resmi adıyla: Erkan Kalem) (Bundan böyle “Verba Mea” olarak anılacaktır).

b) www.verbamea.live üye olan internet kullanıcısı ("Üye")

2. Sözleşmenin Konusu

İşbu Sözleşme’nin konusu Verba Mea’nın sahip olduğu www.verbamea.live sitesinden üyenin faydalanma şartlarının belirlenmesidir.

3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

3.1. www.verbamea.live sitesine üye olunurken üyelik sayfasında belirtilen bilgilerin doğru ve eksiksiz şekilde girilmesi ve Üyelik Sözleşmesi’nin onaylanması gerekmektedir.

3.2. Üye, www.verbamea.live sitesine üye olurken belirlediği şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Üye’nin www.verbamea.live sitesine kayıt olurken kullandığı eposta adresinin ve belirlediği şifrenin güvenliği ve gizliliği tamamen Üye’nin sorumluluğundadır. Üye, kendisine ait e-posta ve şifre ile gerçekleştirilen işlemlerin kendisi tarafından gerçekleştirilmiş olduğunu, bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından Verba Mea’ya karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı münhasıran sorumlu olduğunu ve Verba Mea'nın uğrayacağı her türlü zarar ve ziyanı karşılayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.3. Üye, www.verbamea.live sitesine hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz. www.verbamea.live sitesinin bütününü veya herhangi bir bölümünü bozma, değiştirme, tersine mühendislik yapma amacıyla kullanamaz. www.verbamea.live sitesine, www.verbamea.live sitesinin veri tabanına ve www.verbamea.live sitesine üzerinde yer alan herhangi bir içeriğe zarar verici bir teknoloji kullanamaz veya virüs yayamaz. www.verbamea.live sitesini herhangi yasadışı veya hileli amaçla kullanamaz.

3.4. Verba Mea’nın her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğine son verme hakkı saklıdır. Üye, Verba Mea’nın bu hakkını kullanması halinde herhangi bir itirazda bulunmayacağını peşinen kabul eder.

3.5. Verba Mea markası ve logosu, www.verbamea.live sitesinin yazılım ve tasarımı ve bunlara ilişkin olarak Verba Mea tarafından oluşturulan her türlü marka, tasarım, logo, slogan ve benzeri tüm içerik Verba Mea mülkiyetindedir. Bunlara ilişkin sınai mülkiyet hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez.

3.6. Üye, Verba Mea tarafından www.verbamea.live sitesinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgilerin toplanabileceğini kabul ve beyan eder.

3.7. Verba Mea, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme hakkını saklı tutar.

3.8. Verba Mea, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.

3.9. Taraflar, Verba Mea'ya ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HMK madde 193’e uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

3.10. Üye ticari elektronik ileti tercihlerini “Hesabım” bölümündeki “Üyelik Bilgisi Güncelleme” kısmından yönetebileceğini bildiğini kabul eder.

3.11. Verba Mea, Üyeler’in verilerini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile uyumlu olarak işlemekte ve korumaktadır. Üye kişisel verilerinin işlenmesi ve korunmasına ilişkin detaylı bilgiye www.verbamea.live/kisisel-verilerin-korunmasi adresinden ulaşabilir.

4. Sözleşmenin Feshi

İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya Verba Mea tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. Taraflardan her biri Üyelik Sözleşmesi'ni tek taraflı olarak ve tazminat ödemeksizin her zaman feshedebilir. Verba Mea üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

5. İhtilafların Halli

İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflarda İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

6. Yürürlük

Üyenin, www.verbamea.live sitesine üye olması, Üyelik Sözleşmesi’ni, Mesafeli Satış Sözleşmesi’ni, Teslimat ve İade Koşulları’nı, ve Gizlilik ve Güvenlik Politikası’nı okuduğu ve kabul ettiği anlamına gelmektedir. İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.

bottom of page